Strona główna » Nowości » List otwarty protestujących zmotoryzowanych do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej

List otwarty protestujących zmotoryzowanych do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej

postulaty

List otwarty do Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej,

PROTEST ŁODZIAN PRZECIW POLITYCE TRANSPORTOWEJ WŁADZ MIASTA

Dziś 13 grudnia 2017r. mówimy dość realizowanej przez władze Łodzi polityce utrudniania ruchu zmotoryzowanych i pieszych łodzian po mieście. Mówimy dość prowadzonej od kilku lat polityce dyskryminacji zmotoryzowanych mieszkańców przez celowe utrudnianie poruszania się samochodem. Prowadzone przebudowy, zamykanie ulic, systemowa likwidacja miejsc parkingowych mają służyć pogorszeniu jakości życia po to, żebyśmy zostali zmuszeni do przesiadki do komunikacji miejskiej i na rowery.

Jakby tego było mało, reforma komunikacji zbiorowej zrealizowana pod dyktando aktywistów miejskich, gdzie siatka połączeń oparta jest o przesiadki, a potrzebne linie autobusowe zostały zlikwidowane, jest przez nas nie do zaakceptowana. Każdy z nas jest pieszym.

Obecne zarządzanie miastem w sferze transportu nie tylko obniża jakość życia w Łodzi poszczególnym mieszkańcom, ale również ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego, szczególnie w okolicach centrum miasta. Ograniczanie przemieszczania się to podcinanie gałęzi na której wszyscy siedzimy.

Dlatego niniejszym formułujemy szereg postulatów i działań służących poprawie sytuacji w Łodzi. Oczekujemy od Pani Prezydent, jeśli leży jej na sercu dobro mieszkańców Łodzi, wdrożenia właśnie takiego programu naprawczego.

Postulaty i oczekiwania Zmotoryzowanych Mieszkańców Miasta – 13 grudnia 2017r.

1. Globalna zmiana polityki transportowej miasta. Rezygnacja z celu jakim jest obecnie zmuszanie zmotoryzowanych łodzian do przesiadki z samochodów do komunikacji miejskiej i na rowery poprzez celowe utrudnianie im poruszania się samochodem po mieście. W zamian tych działań, nowa polityka transportowa ma postawić za główny cel skuteczne podwyższanie jakości komunikacji zbiorowej. Powyższy postulat musi być realizowana przez:

 • odejście od planów zwężania ulic, wyłączania ulic z ruchu i ograniczania ruchu samochodowego, w tym rezygnacji z budowy woonerfu na ul. Gdańskiej od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.

 • wykreślenie z projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Łodzi” ulic wskazanych do ograniczenia ruchu samochodów w przyszłości, a w szczególności ul. Zielonej (od Żeligowskiego!), Pomorskiej, Legionów, Kilińskiego i pozostałych; przywrócenie ruchu samochodowego na ul. Zielonej, Narutowicza, Legionów, Kilińskiego, Kopernika;

 • zaprzestanie dalszej likwidacji miejsc parkingowych, a w przypadku działań dotyczących rewitalizacji miasta, ewentualna częściowa likwidacja miejsc parkingowych przy ulicach musi zostać poprzedzona wcześniejszym wybudowaniem ogólnodostępnych parkingów wielopoziomowych;

 • prowadzenie działań mających na celu zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych przez efektywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej i twórcze rozwiązania projektowe;

 • systemowa rezygnacja z szykan ulicznych w postaci poduszek berlińskich i progów podrzutowych; akceptowane w uzasadnionych przypadkach są wyniesione przejścia dla pieszych, wyniesione skrzyżowania i w szczególnych przypadkach, esowanie pasów ruchu, skrzyżowania równorzędne (w strefach zamieszkania), pineski; zdecydowane odejście zarządcy dróg od obecnego trendu stosowania wszystkich możliwych szykan w jednym miejscu, na każde żądanie nieuzasadnione faktycznym stanem bezpieczeństwa;

 • zmniejszenie terenu objętego Strefą Płatnego Parkowania do obszaru rzeczywistej potrzeby prowadzenia takich działań tzn, do obszaru A; wprowadzenie dogodnych warunków zakupu abonamentów parkingowych dla mieszkańców i pracowników firm ze SPP; przywrócenie roli płatnego parkowania jako regulatora popytu na miejsca parkingowe, zamiast obecnej „maszynki do łatania” budżetu miasta;

 • realizację brakujących głównych ulic w systemie transportowym miasta, w szczególności nowej ulicy ul. Wojska Polskiego do ul. Karskiego, dojazdów do S14, nowych połączeń drogowych Stoków z południową częścią miasta przez tory kolejowe (Widzewska, Puszkina), obwodnicy Nowosolnej, dojazdów do autostrad itd., budowa w 2018 roku ronda na ul. Okólnej i DK 71;

 • wypowiedzenie deklaracji realizacji zapisów karty brukselskiej podpisanej przez Prezydent H. Zdanowską, w szczególności zmuszającej aż 15% mieszkańców Łodzi do korzystania z roweru, jako środka transportu;

 • przywrócenie priorytetu transportu indywidualnego i zbiorowego ponad udogodnienia dla sezonowo poruszających się rowerzystów poprzez wprowadzenie zasady nie zmniejszania przepustowości ulic i skrzyżowań oraz nie zmniejszania istniejącej dopuszczalnej prędkości przy inwestycjach rowerowych; zachowanie funkcjonowania istniejących i montaż nowych tzw. zielonych strzałek;

 • zmiana zasad działania sygnalizacji świetlnej dającej nieuzasadniony priorytet dla tramwajów w szczególności na ulicy Piotrkowskiej – wyłączenie sygnalizacji świetlnej przed przystankami tramwajowymi na ul. Piotrkowskiej;

 • zoptymalizowanie i zmiana cykli świateł na skrzyżowaniach pod kątem ułatwienia poruszania się samochodem i pieszo; szersze wyłączanie sygnalizacji w nocy podnoszące płynność ruchu;

 • ograniczenie ilości znaków drogowych oraz demontaż zbędnych pozbawionych logiki znaków drogowych, takich jak np. ograniczeń prędkości do 30km/h na trasie WZ

 • wprowadzenie na istniejących bus-pasach godzin obowiązywania jedynie w ścisłym okresie szczytu komunikacyjnego; wykorzystanie istniejących bus-pasów, jako pasów ruchu do wplecenia się z ulic prostopadłych po skręcie w prawo;

 • zwiększenie liczby ogólnie dostępnych miejsc parkingowych przy instytucjach kultury, urzędach, szpitalach, obiektach sportowych itp.

 • dymisja urzędników najwyższego szczebla promujących antysamochodową politykę miasta, celowego utrudniania codziennego życia mieszkańców, począwszy od wiceprezydenta w dół.

 • realny wpływ organizacji społecznych (w tym zmotoryzowanych) na organizację ruchu i inwestycje drogowe w stopniu zależnym od wagi reprezentowanego przez nich środka transportu i jego udziału w ogólnym systemie transportowym miasta (samochód, komunikacja miejska, rower); zatrudnianie na kierowniczych stanowiskach ZDiT i ZIM jedynie osób o zrównoważonym podejściu do transportu w mieście, w zamian za osoby opowiadające się za jednostronnym priorytetem dla ruchu rowerowego lub tramwajowego;

2. Poprawa jakości transportu zbiorowego, jako dobrowolnej alternatywy dla poruszania się samochodem. Powyższy postulat musi być realizowana przez:

 • powrót komunikacji miejskiej do siatki połączeń sprzed reformy (sprzed 2 kwietnia 2017r) lub realizacja nowej reformy, tym razem poprzedzonej solidnym wykonaniem badania potrzeb i preferencji transportowych mieszkańców z określeniem ich tras przemieszczania w rozbiciu na małe obszary funkcjonalne miasta, a nie dzielnice;

 • postawienie celu priorytetowego w postaci zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów MPK, a nie osiągnięcia nieakceptowanego systemu przesiadkowego;

 • urealnienie rozkładów jazdy MPK z uwzględnieniem natężenia ruchu na drogach w okresie szczytów wraz z oczywistym wydłużeniem czasu przejazdu;

 • przywrócenie tras autobusowych 78, 57, 99

 • dbałość o bezpieczeństwo pasażerów i komfort przebywania ich w pojazdach i na przystankach;

3. Działania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia w Łodzi. Powyższy postulat musi być realizowana przez:

 • szybką realizację utwardzenia ulic gruntowych w granicach miasta; przeniesienie funduszy z działań czysto wizerunkowych w centrum miasta na poprawę jakości i komfortu życia w całym mieście;

 • prowadzenie solidnych napraw ubytków w jezdni; szybka realizacja wypłat odszkodowań za szkody spowodowane złym stanem technicznym ulic;

 • poprawa bezpieczeństwa na drogach przez montowanie znaków A-7 (ustąp pierwszeństwa) na wszystkich przecięciach dróg rowerowych z ulicami z pierwszeństwem przejazdu;

 • poprawa oświetlenia przejść dla pieszych; wprowadzenie systemu wykrywania wyprzedzania przed skrzyżowaniami;

 • odejście od nagminnego stosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; między innymi rezygnacja z budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Kilińskiego wynikającej z planów zawężenia skrzyżowania; rezygnacja z planów zawężenia tego skrzyżowania;

 • ograniczenie stosowania przycisków wzbudzania światła zielonego na przejściach dla pieszych; przyciski wybudzać powinny jedynie ze stanu światła żółtego;

 • przeprowadzanie robót budowlanych i procedur przetargowych w taki sposób, który zapewni, że zdecydowana większość prac wykonywanych będzie w założonym terminie; stały monitoring poprawy terminowości prac przez podawanie do publicznej wiadomości miesięcznych raportów informujących o wykonanych i nie wykonanych w terminie projektach;

 • przeprowadzenie inwentaryzacji i ewentualnej wymiany znaków drogowych; odświeżanie w pierwszej kolejności znaków poziomych dla pieszych, a nie dla rowerzystów; odśnieżanie w pierwszej kolejności chodników, a nie ścieżek rowerowych;

 

WERSJA DO POBRANIA: Protest